Τεχνικός Ασφαλείας

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Θέμα: “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2013”.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞ.Υ.Π.Π. ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται.

Από 01/03/2013 άλλαξε όλη η διαδικασία δήλωσης προσλήψεων-αλλαγών-αποχωρήσεων σε ΟΑΕΔ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ και όλα τα έντυπα δηλώνονται ηλεκτρονικά . Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ενέργεια στην μισθοδοσία είναι η παρακολούθηση σεμιναρίου και η λήψη βεβαίωσης τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση. Χωρίς την παραπάνω βεβαίωση οποιαδήποτε μισθοδοτική ενέργεια δεν είναι εφικτή ενώ παράλληλα η επιχείρηση βρίσκεται εκτεθειμένη σε παράβαση με επιβολή προστίμων.

1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;

Όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν  έστω και έναν εργαζόµενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας.

2.Πώς κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις για υπολογισµό ετήσιου  χρόνου απασχόλησης και προσόντων τεχνικού ασφάλειας?

Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού  ασφάλειας καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο  γνώσεων του τεχνικού ασφάλειας, οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και  εργασίες κατατάσσονται σε τρείς βασικές κατηγορίες (Α, Β και Γ)

3.Πόσες ώρες ετησίως πρέπει να απασχολείται κατ’ελάχιστο ο  τεχνικός ασφάλειας;

Με βάση την κατηγοριοποίηση της επιχείρησης καθορίζονται συντελεστές που  πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθµό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες  ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας για  κάθε µία από τις κατηγορίες                επιχειρήσεων που κατανέµονται κατά µήνα.

Οι ώρες αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες από 25 ώρες  για επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 20 εργαζόμενους, 50 ώρες για  επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 µέχρι 50 εργαζόμενους, και 75 ώρες για  επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50.

4.Από ποιον αµείβεται ο τεχνικός ασφάλειας;

Ο τεχνικός ασφάλειας αµείβεται από τον εργοδότη του οποίου είναι τεχνικός  σύμβουλος στα θέµατα ασφάλειας των εργαζομένων.

 5.Σε ποιες κατηγορίες υπάρχει η δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας;

Σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα)

Σε ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόσληψης)

Σε εργαζόμενο της επιχείρησης σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β’ ή Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολεί μέχρι και 49 άτομα

Σημείωση:΅Η ένταξη της κάθε επιχείρησης σε κάποια από τις κατηγορίες επικινδυνότητες (Α’ , Β’ και Γ’) πραγματοποιείται από το αρμόδιο κέντρο πιστοποίησης . Ενδεικτικός πίνακας βρίσκεται στο παράρτημα του εγγράφου.

6.Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τεχνικού  ασφάλειας ο ίδιος ο εργοδότης;

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία και απασχολούν μέχρι και 49 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β’ ή Γ’ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του 

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β’ και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β’ και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β’ και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος.

7.Πού πρέπει να επιμορφωθεί ο εργοδότης για να μπορεί  να παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας;

 Οι φορείς που επιτρέπεται να εκτελούν τα προγράµµατα επιµόρφωσης είναι:

  1.       Δηµόσιοι οργανισµοί (πχ Επιμελητήρια)
  2.       Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν πιστοποιηθεί από
  3.       Το ΕΚΕΠΙΣ
  4.       Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

8.Υποχρεούται ο εργοδότης να αναγράφει στους πίνακες  καταστάσεων εργασίας τις ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας;

 Ναι. Καθορίζεται ότι ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης  του τεχνικού ασφάλειας ανεξάρτητα από τη σχέση  εργασίας τους, η κατανοµή του χρόνου αυτού κατά µήνα καθώς και το ωράριο  απασχόλησης τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων  εργασίας . Kάθε αλλαγή των  παραπάνω στοιχείων πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στην αρµόδια  Επιθεώρηση Εργασίας.

 9.Ποια βιβλία για θέµατα υγείας και ασφάλειας απαιτείται να έχει η  επιχείρηση και που πρέπει να τα θεωρεί;

 Οι γραπτές υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοµετρείται και  θεωρείται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου  (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως  των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Επίσης στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων, όπου  αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή των ατυχηµάτων. Τα  µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων  συµβάντων καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων του τεχνικού ασφάλειας  και του γιατρού εργασίας.

Τέλος πρέπει στις επιχειρήσεις να υπάρχει κατάλογος των εργαζοµένων που  εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες (χηµικούς, βιολογικούς). Ο κατάλογος  αυτός αναφέρει το είδος της εκτελούµενης εργασίας και, εφόσον είναι  δυνατό, τον παράγοντα στον οποίο έχουν εκτεθεί οι εργαζόµενοι καθώς και  τα στοιχεία τα σχετικά µε την έκθεση, τα ατυχήµατα και τα περιστατικά,  ανάλογα µε την περίπτωση. Στον κατάλογο αυτό καταγράφονται και τα  αποτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων, ενδεικτικών της έκθεσης, όταν  προβλέπονται τέτοιες εξετάσεις. Ο κατάλογος εκτιθέµενων εργαζοµένων δεν  απαιτεί θεώρηση από το αρµόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ.

 10.Ποιος έχει την ευθύνη για τα θέµατα υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων;

 Ο εργοδότης (Αρχή ευθύνης του εργοδότη). Όλες οι άλλες υπηρεσίες είναι   συμβουλευτικές για να τον διευκολύνουν στο έργο του.

 11.Συμπίπτει η ιδιότητα του συντονιστή στα συνεργεία των εργοταξίων με τον τεχνικό ασφαλείας  για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την  εκτέλεση του έργου και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του;

 Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή  περισσότεροι συντονιστές σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση  του έργου.

Tα προσόντα των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την  εκτέλεση του έργου είναι αυτά που προβλέπονται και για τους τεχνικούς  ασφάλειας.

Στους συντονιστές ασφάλειας και υγείας είναι δυνατόν να ανατεθούν το έργο και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.

12.Ποιά είναι η διαδικασία αναγγελίας του Τεχνικού Ασφαλείας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ μετά την 16η Απριλίου 2013 ;

 Σύμφωνα με την νέα υπουργική διάταξη με “Aρ. πρωτ.: οικ.11453/1284/16.4.2013 Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του – Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ” μεταβατικά έως την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος – θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία :

 

i) Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της δήλωσης ηλεκτρονικά των απαραίτητων πληροφοριών, χωρίς την προσκόμιση στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης άλλου εγγράφου ή στοιχείου, εκτός βέβαια αν από την Επιθεώρηση Εργασίας ζητηθεί.

 

ii) Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος και συγκεκριμένα στα πεδία «αριθμός πρωτοκόλλου» και «ωράριο», (ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει ο εργοδότης σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 του ΚΝΥΑΕ), συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι ενδείξεις:

 

Περιπτώσεις, υπό προϋποθέσεις, στις οποίες ο εργοδότης δύναται να εκτελεί καθήκοντα

πεδίο

«αριθμός πρωτοκόλλου»

πεδίο «ωράριο»

ί. Για εργοδότη που δεν απαιτείται επιμόρφωση

Εργοδότης // δεν απαιτείται επιμόρφωση

αριθμ.

πτυχίου/ημερομηνία:”χχχ/χχ-

χχ-χχχχ”, ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος: “Υ”, Σχολή – Τμήμα: “Α-Β”

ii. Για εργοδότη που έχει εκπαιδευθεί

Εργοδότης // αύξων αριθμός βεβαίωσης επιμόρφωσης: “χχ/χχ-χχ-

χχχχ”, αριθμός και ημερομηνία εγκριτικής απόφασης Υπουργείου: “χχ/χχ-χχ-χχχχ”

ονομασία φορέα επιμόρφωσης:”Β”

iii. Για εργοδότη που δεν έχει εκπαιδευθεί αλλά έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε φορέα επιμόρφωσης

Εργοδότης // αριθμός πρωτ. και ημερομηνία αίτησης:”χχ/χχ-χχ-χχχχ” σε φορέα επιμόρφωσης

ονομασία φορέα επιμόρφωσης: “Β”

Σημείωση: Η συγκεκριμένη περίπτωση (iii) θα ισχύσει για το 4μηνο που ακολουθεί μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου (στο οποίο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση του).

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η δημιουργία του οδηγού στηρίχτηκε τόσο στο π.δ.294/88 όσο και στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟΔ 1980) στην οποία βασίστηκε η ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν σύνθετες δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες ανήκουν στην Γ κατηγορία και κάποιες άλλες στη Β, οι επιθεωρήσεις εργασίας, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι επιχειρήσεις αυτές, τις εντάσσουν συνήθως στην κατηγορία εκείνη στην οποία ανήκει η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

 

Πίνακας 1

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

11

Ορυχεία άνθρακα

110

Ορυχεία άνθρακα

12

Μεταλλεία

121

Μεταλλεία σιδηρομεταλλεύματος

122

Μεταλλεία μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

13

Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια

130

Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια

14

Λατομεία

141

Λατομεία οικοδομικών λίθων και άμμου

142

Λατομεία πρώτων υλών βιομηχανίας

15

Λοιπά μεταλλεία και λατομεία

151

Μεταλλεία πρώτων υλών βιομηχανίας

152

Εξόρυξη πυρηνικών υλικών

159

Λοιπά μεταλλεία και λατομεία μ.α.α

23

Υφαντικές βιομηχανίες

237

Βαφεία, τυποβαφία και φινιριστήρια

31

Χημικές βιομηχανίες

311

Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων

312

Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών

313

Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες

313.1

Παραγωγή πετροχημικών

313.2

Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών

313.5

Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου

313.9

Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α

εκτός

 

313.3

Κατεργασία ρητίνης (κατηγορία Β)

313.4

Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης (κατηγορία Β)

314

Βιομηχανία βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών

319

Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων

319.4

Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων

319.7

Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων

319.8

Κατασκευή πυροτεχνημάτων

εκτός

 

319.1

Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών (κατηγορία Β)

319.2

Κατασκευή πυρείων (κατηγορία Β)

319.3

Κατασκευή κηρίων (κατηγορία Β)

319.5

Κόλλες(κατηγορία Β)

319.6

Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων (κατηγορία Β)

319.9

Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Β)

32

Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

321

Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών

329

Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου

329.5

Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων)

εκτός

 

329.1

Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών (κατηγορία Β)

329.2

Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου. (κατηγορία Β)

329.3

Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα. (κατηγορία Β)

329.6

Παραγωγή ναφθαλίνης (κατηγορία Β)

33

Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

336

Κατασκευή ειδών από τσιμέντο

336.3

Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο

εκτός

 

336.1

Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστύλων (κατηγορία Β)

336.2

Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος (κατηγορία Β)

336.9

Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο (κατηγορία Β)

338

Κατασκευή ειδών από αμίαντο

34

Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

341

Παραγωγή και πρώτη κατεργασία σιδήρου

342

Παραγωγή και πρώτη κατεργασία λοιπών μετάλλων, πλην σιδήρου

35

Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού

353.9

Λοιπών μεταλλικών κατασκευών

εκτός

 

353.1

Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ (κατηγορία Β)

353.2

Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο (κατηγορία Β)

353.3

Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου (κατηγορία Β)

36

Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς

369.1

Λεβητοποιείων

369.3

Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων

εκτός

 

369.4

Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου. (κατηγορία Β)

369.9

Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους. (κατηγορία Β)

37

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών

372

Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων

372.1

Κατασκευή συσσωρευτών

εκτός

 

372.2

Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων

381

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών

382

Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού

41

Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός

411

Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού

412

Παραγωγή και διανομή φωταερίου

 

Πίνακας 2

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

03

Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών

031

Δασοπονία

032

Εκμετάλλευση δασών

04

Θήρα

041

Θήρα

05

Αλιεία

051

Αλιεία

16

Αλυκές

160

Αλυκές

20

Βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών

201

Σφαγή ζώων, παρασκευή και διατήρηση κρέατος

202

Βιομηχανία γάλακτος

203

Παρασκευή διατηρούμενων οπωρών

204

Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών

205

Επεξεργασία δημητριακών και οσπρίων

206

Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική

207

Παραγωγή ζάχαρης

208

Σοκολατοποιία και παρασκευή ζαχαρωτών

209

Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής

21

Βιομηχανίες ποτών

211

Οινοπνευματοποιία και ποτοποιία οινοπνευματωδών

212

οινοποιία

213

Βυνοποιία και ζυθοποιία

214

Παρασκευή μη οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωση μεταλλικών νερών

22

Καπνοβιομηχανίες

221

Επεξεργασία φύλλων καπνού

222

Παραγωγή τσιγάρων

23

Υφαντικές βιομηχανίες

231

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο

232

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι

233

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό μετάξι (ραιγιόν) και από συνεχείς συνθετικές ύλες

234

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από συνθετικές ίνες, εκτός νάιλον

235

Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως

236

Πλεκτική

238

Κλωστοβιομηχανία, δαντελλοποιία, ταινιοπλεκτική

239

Λοιπές υφαντικές βιομηχανίες

24

Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασμα

241

Υποδηματοποιία

242

Επισκευή υποδημάτων

243

Κατασκευή ειδών ένδυσης

244

Κατασκευή διαφόρων ειδών από ύφασμα, εκτός των ειδών ένδυσης

25

Βιομηχανία ξύλου

251

Πριστήρια και μηχανική κατεργασία ξύλου

252

Κατασκευή οικοδομικών υλικών από ξύλο

253

Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικές ύλες και κατασκευή μικρών αντικειμένων καλαθοπλεκτικής

259

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών από ξύλο μ.α.α

26

Βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως

261

Κατασκευή επίπλων και ειδών επιπλώσεως, εκτός των μεταλλικών

262

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων

27

Βιομηχανίες χάρτου

271

Παραγωγή χαρτομάζας, χαρτιού και χαρτονιού

272

Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

28

Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες

281

Εκδόσεις και εκτυπώσεις εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και φυλλαδίων

282

Λοιπές τυπογραφικές εργασίες και συναφείς δραστηριότητες

29

Βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης

291

Βιομηχανία δέρματος

292

Επεξεργασία γουναρικών και κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από τα είδη ένδυσης

293

Κατασκευή ειδών από δέρμα ή υποκαταστατών αυτού, εκτός από υποδήματα και ενδύματα

30

Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη

301

Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό

302

Βιομηχανίες προϊόντων από πλαστική ύλη

31

Χημικές βιομηχανίες

313

Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες

313.3

Κατεργασία ρητίνης

313.4

Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης

εκτός

 

313.1

Παραγωγή πετροχημικών (κατηγορία Α)

313.2

Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών (κατηγορία Α)

313.5

Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου (κατηγορία Α)

313.9

Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Α)

315

Βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων

316

Βιομηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωματοποιίας

317

Βιομηχανία σαπώνων και απορρυπαντικών

319

Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων

319.1

Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών

319.2

Κατασκευή πυρείων

319.3

Κατασκευή κηρίων

319.5

Κόλλες

319.6

Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων

319.9

Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α

εκτός

 

319.4

Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων (κατηγορία Α)

319.7

Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)

319.8

Κατασκευή πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)

32

Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

322

Παραγωγή τυποποιημένων καυσίμων άνθρακα και λιγνίτη

329

Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου

329.1

Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών

329.2

Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου

329.3

Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα

329.6

Παραγωγή ναφθαλίνης

εκτός

 

329.5

Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) (κατηγορία Α)

33

Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

331

Κατασκευή υλικών για οικοδομές από οπτή γη, καθώς και πυρίμαχα υλικά

332

Υαλουργία

333

Κατασκευή ειδών από πηλό, πορσελάνη και φαγεντιανών

334

Παραγωγή τσιμέντων

335

Ασβεστοποιία, παραγωγή γύψου και στόκου

336

Κατασκευή ειδών από τσιμέντο

336.1

Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστυλών

336.2

Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

336.9

Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο

εκτός

 

336.3

Κατασκευή ειδών από αμίαντο (κατηγορία Α)

339

Παραγωγή λοιπών ειδών από μη μεταλλικά ορυκτά, μ.α.α

35

Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού

351

Κατασκευή σιδηροσωλήνων

352

Κατασκευή συρμάτων, αλυσίδων, κοχλιών και καρφίδων

353

Είδη από μέταλλο για οικοδομές και μεταλλικές κατασκευές

353.1

Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ

353.2

Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο

353.3

Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου

εκτός

 

353.9

Λοιπών μεταλλικών κατασκευών (κατηγορία Α)

354

Κατασκευή εργαλείων από μέταλλα

355

Κατασκευή συσκευών μαγειρικής, φωτισμού και θέρμανσης, εκτός των ηλεκτρικών

356

Κατασκευή αντικειμένων από χυτοσίδηρο

357

Κατασκευή ειδών χαλκουργίας, ορειχαλκουργίας και ειδών από μόλυβδο

358

Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο και ειδών εμαγιέ

359

Κατασκευή λοιπών αντικειμένων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού

36

Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς

361

Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως

362

Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού

363

Κατασκευή μηχανημάτων για τη γεωργία και τη ζωοκομία

364

Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων, οδοποιίας και οικοδομικής

365

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής, ποτών και καπνού

366

Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου

367

Κατασκευή πυροσβεστήρων, αντλιών και ψεκαστήρων

368

Κατασκευή μηχανών γραφείου, πλαστίγγων και ζυγών

369

Μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής μηχανημάτων μη ειδικώς κατονομαζομένων

369.4

Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου

369.9

Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους.

εκτός

 

369.1

Λεβητοποιείων (κατηγορία Α)

369.3

Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων (κατηγορία α)

37

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών

371

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών

372

Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων

εκτός

 

372.1

Κατασκευή συσσωρευτών (κατηγορία Α)

373

Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού

374

Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτεινών επιγραφών

375

Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών

376

Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού και ηλεκτρακουστικών συσκευών

377

Κατασκευή ηλεκτρικών επιστημονικών και τεχνικών συσκευών και οργάνων

378

Κατασκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών

379

Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών

38

Κατασκευή μεταφορικών μέσων

383

Κατασκευή αυτοκινήτων

384

Επισκευή αυτοκινήτων

385

Κατασκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων

386

Επισκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων

387

Επισκευή αεροπλάνων

389

Κατασκευή μεταφορικών μέσων μ.α.α.

39

Λοιπές βιομηχανίες

391

Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχου

392

Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών

393

Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών

394

Κοσμηματοποιία – ωρολογοποιία

395

Επισκευή ωρολογίων

396

Κατασκευή μουσικών οργάνων

397

Κατασκευή παιγνιδιών και αθλητικών ειδών και οργάνων

398

Κατασκευή τεχνιτών οδόντων

399

Λοιπές βιομηχανίες μ.α.α.

41

Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός

413

Παραγωγή και διανομή ατμού

42

Ύδρευση

421

Περισυλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού

50

Οικοδομήσεις και δημόσια έργα

500

Κατεδαφίσεις και εκσκαφές εν γένει

501

Κατασκευές κτιρίων

502

Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων

503

Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

504

Δημόσια έργα

71

Μεταφορές

711.1

μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών

711.2

μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών

712.1

μόνο οι μεταφορές υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα

                                                                                        Πίνακας 3

 

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

1

Γεωργία

11

Ετήσιες καλλιέργειες

12

Δενδρώδεις καλλιέργειες

13

Ειδικές εργασίες συναφείς προς την καλλιέργεια της γης (όχι με ημερομίσθιο, αλλά κατ’ αποκοπή ή συμφωνία

2

Κτηνοτροφία

21

Κτηνοτροφία

22

Εργασίες σχετικές με την κτηνοτροφία

61

Χονδρικό εμπόριο

611

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας

612

Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία

613

Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών

614

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών

615

Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας

616

Χονδρικό εμπόριο επίπλων και ειδών επιπλώσεως

617

Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων και ειδών ένδυσης και υπόδησης

618

Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού

619

Χονδρικό εμπόριο ειδών μ.α.α

62

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων

621

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

622

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων λοιπών ειδών, μη μεταλλικών

63

Μεσίτες και αντιπρόσωποι

631

Μεσίτες και αντιπρόσωποι γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας

632

Μεσίτες και αντιπρόσωποι καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία

633

Μεσίτες και αντιπρόσωποι κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών

634

Μεσίτες και αντιπρόσωποι μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους

635

Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας

636

Μεσίτες και αντιπρόσωποι επίπλων και ειδών επιπλώσεως

637

Μεσίτες και αντιπρόσωποι υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης

638

Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού

639

Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών μ.α.α.

64-65

Λιανικό εμπόριο

641

Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών

642

Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών

643

Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και οργάνων

644

Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών

645

Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών

646

Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και πανικών οικιακής χρήσης

647

Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης

648

Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής χρήσης

649

Καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων

651

Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

652

Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων

653

Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και σιγαρέτων

654

Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας

655

Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών

656

Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α.

66

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

661

Καταστήματα επιτοπίου σερβιρίσματος

662

Ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις

663

Υπηρεσίες κλιναμαξών και αμαξοεστιατορίων

71

Μεταφορές

711

Χερσαίες μεταφορές, εκτός των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων

711.1

Μεταφορές με σιδηρόδρομο

εκτός

 

 

Από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία)

711.2

Μεταφορές με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (μετρό)

εκτός

 

 

Από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία)

712

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

712.1

Μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα

εκτός

 

 

Των μεταφορών υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα. (Β κατηγορία)

713

Θαλάσσιες μεταφορές

714

Μεταφορές δι’ εσωτερικών υδάτων

715

Εναέριες μεταφορές

716

Υπηρεσίες σχετικές με τις μεταφορές

72

Αποθηκεύσεις

720

Αποθηκεύσεις

 

Παρατήρηση: οι αποθήκες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με την επιχείρηση

εκτός

 

720.3

Αποθήκες με ψύξη. (Β κατηγορία)

73

Επικοινωνίες

730

Επικοινωνίες

81

Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα

810

Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα

82

Ασφάλειες

820

Ασφάλειες

83

Διεκπεραιώσεις υποθέσεων

831

Υποθέσεις ακινήτων

832

Νομικές υπηρεσίες

833

Λογιστικά γραφεία

834

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών εν γένει

835

Διαφημιστικά γραφεία

836

Λοιπές διεκπεραιώσεις υποθέσεων και εξυπηρετήσεις επιχειρήσεων

84

Ενοικιάσεις κινητών

841

Ενοικιάσεις μηχανημάτων και συσκευών

842

Ενοικιάσεις μηχανών γραφείου

843

Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, χωρίς οδηγό

849

Λοιπές ενοικιάσεις κινητών

85

Ενοικιάσεις ακινήτων

850

Ενοικιάσεις ακινήτων

91

Κυβερνητικές υπηρεσίες

910

Κυβερνητικές υπηρεσίες

92

Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων

921

Υπηρεσίες υγιεινής

922

Υπηρεσίες νεκροταφείων

93

Παιδεία

931

Σχολές ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης

932

Σχολεία μέσης εκπαίδευσης γενικής κατευθύνσεως και σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης

933

Σχολεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

934

Νηπιαγωγεία

935

Φροντιστήρια

936

Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση

937

Σχολές οδηγών

939

Λοιπές σχολές

94

Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών

940

Επιστημονικά ιδρύματα ερευνών

95

Ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες

951

Κλινικές, νοσοκομεία, σανατόρια

952

Ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια

953

Ιατρεία- ιατροί

954

Οδοντιατρεία

955

Μαίες, νοσοκόμοι, μαλάκτες

956

Κτηνιατρικές υπηρεσίες

959

Λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες

96

Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις

961

Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

962

Οργανισμοί και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, πλην στέγασης

963

Οργανισμοί και ιδρύματα παροχής κοινωνικής πρόνοιας

964

Επαγγελματικές οργανώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι και σωματεία

965

Σωματεία και σύλλογοι εργοδοτών

966

Εργατοϋπαλληλικά και δημοσιοϋπαλληλικά σωματεία

967

Θρησκευτικά ιδρύματα και οργανώσεις

968

Οργανώσεις ανάπτυξης τουρισμού

969

Λοιποί σύλλογοι και σωματεία

97

Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού

971

Παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών

972

Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών

973

Κινηματογράφοι

974

Σταθμοί ραδιοφώνου και τηλεοράσεως

975

Θέατρα και συναφείς υπηρεσίες

976

Καλές τέχνες και λογοτεχνία

977

Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι

978

Αθλητικοί χώροι, αθλητικά σωματεία

979

Διάφορες άλλες υπηρεσίες αναψυχής

98

Προσωπικές υπηρεσίες

981

Πλυντήρια, καθαριστήρια, στιλβωτήρια και μανταρίσματα ενδυμάτων

982

Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλονής

983

Φωτογραφεία

984

Προσωπικές υπηρεσίες μ.α.α.

99

Οικιακές υπηρεσίες

990

Οικιακές υπηρεσίες

 

Παρατήρηση: υπάγονται και τα μεταφορικά μέσα (ιδιωτικά αυτοκίνητα κ.λπ) που ανήκουν στην οικογένεια και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή.

Χ9

Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονομικής δραστηριότητας

Χ99

Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονομικής δραστηριότητας

 

 

Σχετικά Άρθρα