Γιατροί – Οδοντίατροι

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Με τον Νόμο 4093/2012 αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης συναλλαγών συνδυαστικά μεταξύ επιτηδευματιών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

 

Ποιος είναι ο τρόπος απεικόνισης των συναλλαγών;

Όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διενέργεια ελέγχου. Ειδικότερα, η γλώσσα να είναι ελληνική, το νόμισμα το ευρώ (€).

Για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται η αναγραφή ξένης γλώσσας και ξένου νομίσματος αλλά το ποσό του οφειλόμενου φόρου να εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή της υπηρεσίας με την χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91 της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ.

        2)  Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου αντί έντυπου;

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται γνήσιο όταν η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους

 •      Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (π.δ. 150/2001 – ΦΕΚ Α’ 125)
 •      Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI)
 •      Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ) του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α’222).

 

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις συναλλαγές με ιδιώτες, για τις οποίες δύνανται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αντίτυπα των φορολογικών στοιχείων που προορίζονται για αυτούς, υπό τον όρο της αποδοχής του τρόπου αυτού αποστολής από τους λήπτες τους – ιδιώτες.

Επιπλέον, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. μέσω λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου), εκτυπώνονται, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι επίσης δυνατή, η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η μετατροπή τους σε άλλον στη συνέχεια. Συνηθισμένοι μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα (όπως XML) ή άλλα είδη ηλεκτρονικών μορφότυπων (π.χ. ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF ή μια τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή).

3) Ποιοι απαλλάσσονται από τον νέο ΚΦΑΣ;

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής μόνο τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα πρόσωπα αυτά που είναι υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. έχουν όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται από τις διατάξεις του.

        4) Ποιες είναι οι κατηγορίες των βιβλίων και σε ποια εντάσσονται οι επιχειρήσεις;

Με βάσει το άρθρο 4, παρ. 2-6, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται, από 1/1/2013, σε δύο κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Κριτήρια για την ένταξη αυτή αποτελούν:

 • η μορφή της επιχείρησης,
 • το αντικείμενο των εργασιών και
 • το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων 

Στα διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) από την έναρξή τους και ανεξάρτητα από τα ακαθάριστα έσοδα τους εντάσσονται οι Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.ΚΕ.

Στα απλογραφικά (Β’ κατηγορίας) εντάσσονται από την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους, με εξαίρεση τους υπόχρεους εκείνους που εντάσσονται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), οι ατομικές επιχειρήσεις, οι Ο.Ε, Ε.Ε κτλ.

Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, τα οποία ίσχυαν και με τις προηγούμενες διατάξεις και είναι:

 • Απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ.
 • Διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) πάνω από 1.500.000 ευρώ.

5) Μπορεί η επιχείρηση να διαφυλάττει τα αρχεία της ηλεκτρονικά;

Ναι, μπορεί. Καθιερώνεται, από 1/1/2013, υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποθηκεύονται, ανά χρήση, τα δεδομένα που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, τα οποία τηρούνται μηχανογραφικά. Εάν ορισμένα από βιβλία, καταστάσεις, ή οι πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, τηρούνται χειρόγραφα, τότε τα δεδομένα αυτών δεν αποθηκεύονται στο φάκελο αυτό. Ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., και τα δεδομένα του δίνονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν από αυτόν.

        6) Πότε ενημερώνονται τα βιβλία;

Ορίζεται ότι ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων εξόδων, με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. Έτσι από 1/1/2013 η ενημέρωση του βιβλίου γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου για τα απλογραφικά και κάθε επόμενου μήνα για τα διπλογραφικά και όχι πέρα του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

7) Υπάρχουν αλλαγές στην έκδοση Δελτίου Αποστολής (Δ.Α);

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή όσον αφορά την έκδοση, και τον σκοπό της διακίνησης. Επίσης δεν υπάρχουν ούτε αλλαγές στην θεώρηση του Δελτίου Αποστολής ή στα συνενωμένα με αυτό.

8) Υπάρχουν αλλαγές στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών?

Ναι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζει τον τρόπο απεικόνισης των επαγγελματικών συναλλαγών. Τιμολόγιο εκδίδεται για: 

 • Την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση),
 • Την παροχή υπηρεσιών,
 • Την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας.

Προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου είναι, ο εκδότης να είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και ο αντισυμβαλλόμενος ομοίως υπόχρεος. Επίσης, τιμολόγιο εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία ή την τυχόν απαλλαγή του υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών, από την τήρηση αυτών

9) Υπάρχουν αλλαγές στην έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου (Π.Τ);

Όχι. Ισχύει ότι και πρώτα. 

10) Υπάρχουν αλλαγές στις συναλλαγές με ιδιώτες;

Ναι υπάρχουν. Με βάσει το άρθρο 7 και τις διατάξεις του , καθιερώνεται ο ενιαίος τίτλος «Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών» για τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο κοινό (φυσικά πρόσωπα). Οριοθετούνται οι περιπτώσεις που εκδίδεται απόδειξη λιανικής από τους υπόχρεους του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή στις περιπτώσεις που είτε πωλούνται αγαθά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, είτε παρέχονται υπηρεσίες, σε φυσικά πρόσωπα (κοινό) για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή σε μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. 

11) Που φυλάσσονται τα βιβλία;

Τα βιβλία (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) ενημερώνονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν. Επίσης, τα χειρόγραφα βιβλία, τα εκτυπωμένα βιβλία ή τα δεδομένα των μηχανογραφικά τηρουμένων βιβλίων, βρίσκονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν.

Με γνωστοποίηση (όχι έγκριση) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται και να βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης που αφορούν με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους επιδεικνύονται στη φορολογική αρχή στην προθεσμία που τίθεται σε αυτές ή μετά την ενημέρωσή τους τα συμπληρωμένα έντυπα επιστρέφονται στην εγκατάσταση που αφορούν. Ο τόπος τήρησης μπορεί να είναι ίδια ή μη επαγγελματική εγκατάσταση.

Στην περίπτωση αποθήκευσης τους εκτός της Ελληνικής Επικράτειας υποβάλλεται γνωστοποίηση πριν την έναρξη της φύλαξης ενώ επί μεταβολής του τόπου φύλαξης εκτός της Ελληνικής επικράτειας υποβάλλεται νέα γνωστοποίηση. Αναλόγως με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τυχόν σχετικές γνωστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν υποβάλλονται ξανά.

  

12) Ποιες συναλλαγές πρέπει να εξοφλούνται σε τράπεζα;

 

Τίθεται όριο για τις συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών αξίας 3.000 ευρώ και άνω, η εξόφληση των οποίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.

 

13) Ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης σε έναν φορολογικό έλεγχο;

 

Οι εκδότες και οι λήπτες των φορολογικών στοιχείων φέρουν το βάρος της απόδειξης των συναλλαγών τους, επιβεβαιώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων τους, στο πλαίσιο που δεν παραβιάζεται το φορολογικό απόρρητο. Σχετικά με την υποχρέωση αυτή, παρέχεται πλέον η δυνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων από κάθε ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά, από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, από τη στιγμή που αυτό θα δημιουργηθεί και θα είναι διαθέσιμο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

14) Υποχρεωτική η διατήρηση πρόσθετου βιβλίου ή παροχή ασφαλών πληροφοριών από 01/01/2013 για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες;

 

Δραστηριότητες που διατηρούν Πρόσθετο Βιβλίο

Γιατροί, Οδοντίατροι. Όχι κτηνίατροι.

ΝΑΙ

 

15) Τι ισχύει από 01/03/2013 για την έκδοση στοιχείων

 

Α/Α

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Με Παροχή Ασφαλών Πληροφοριών (Πρόσθετο Βιβλίο)

Θεώρηση

Έκδοση 01/03/2013

1

Πρόσθετο Βιβλίο (Παροχή Ασφαλών Πληροφοριών)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

Φορολογικό Μηχανισμό (Προαιρετικά και μόνο αν επιλέξουμε μηχανογραφική έκδοση στοιχείων)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

4

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ)/ Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες με υποχρέωση τήρησης Πρόσθετου Βιβλίου (Παροχή Ασφαλών Πληροφοριών), εκδίδουν για τις εντός έδρας συναλλαγές Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ) αθεώρητες με αναγραφή των στοιχείων της συναλλαγής και του συναλλασσόμενου στο πρόσθετο βιβλίο. Για επαγγελματικές συναλλαγές με επιτηδευματίες, Νομικά πρόσωπα, δημόσιους φορείς και οργανισμούς εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ) αθεώρητο. Για τις εκτός έδρας συναλλαγές με ιδιώτες εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ) θεωρημένη.

Ειδικότερα, όλοι οι γιατροί, οδοντίατροι που διατηρούν πρόσθετο βιβλίο θα εκδίδουν αθεώρητο Τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΠΥ, ΥΕΘΑ, ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια. Στο ιατρείο τους θα καταγράφουν τον ασθενή στο βιβλίο ασθενών και θα του εκδίδουν αθεώρητη απόδειξη λιανικών Συναλλαγών. Στην κατ’ οίκον ή την εκτός Ιατρείου επίσκεψη θα εκδίδουν θεωρημένη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών.

Σχετικά Άρθρα