Αναπτυξιακός Νόμος

Facebook
Twitter
LinkedIn

revival

Powered by

Ψηφίστηκε στις  02/02/2022 από την ολομέλεια της βουλής ο νέος αναπτυξιακός νόμος « Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Στο πλαίσιο του νέου

αναπτυξιακού νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια έως του 70% του κόστους στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ΤΠΕ, ενέργειας, χώρων στάθμευσης, οίκων ευγηρίας, κέντρων αποθεραπείας-αποκατάστασης, αθλητικών δραστηριοτήτων, μηχανικών πλυντηρίων, παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.

Σκοπός του νέου νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ειδικότερα θεσπίζονται 13 θεματικά καθεστώτα:

 • Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων.
 • Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων.
 • Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θέλουν να υλοποιήσουν τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες.
 • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης αυτών των περιοχών.
 • Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία.
 • Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία.
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Επιχειρηματική Εξωστρέφεια.
 • Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων.
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
 • Μεγάλες Επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών.
 • Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας.
 • Επιχειρηματικότητα 360ο.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 – 31.12.2027
Κωδικός NUTS Ονομασία της Περιφέρειας – NUTS Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που ισχύουν για τις περιφερειακές ενισχύσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες  Επιχειρήσεις Μικρές  Επιχειρήσεις
EL41 Βόρειο Αιγαίο 50% 60% 70%
EL42 Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
EL43 Κρήτη 40% 50% 60%
EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50% 60% 70%
EL52 Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
EL53 Δυτική Μακεδονία 40% 50% 60%
EL54 Ήπειρος 50% 60% 70%
EL61 Θεσσαλία 50% 60% 70%
EL62 Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
EL63 Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
EL64 Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
EL643 Ευρυτανία 50% 60% 70%
ΕL65 Πελοπόννησος 40% 50% 60%
EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
EL305 Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
EL306 Δυτική Αττική 25% 35% 45%
EL307 Πειραιάς, Νήσοι 25% 35% 45%


Τα κίνητρα που προσφέρονται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και το καθεστώς είναι αυτά της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της ενίσχυσης των δημιουργημένων θέσεων απασχόλησης.

Για την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου απαιτούνται:

 1. Business plan δεκαετίας
 2. Τεχνικός φάκελος επένδυσης
 3. Νομιμοποιητικά και οικονομικά στοιχεία φορέα επένδυσης

Τα έργα μπορούν να υποβάλλονται από υπό σύσταση ή υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις (εξαιρουμένων των ατομικών) με βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Η προβλεπόμενη ενίσχυση για το κίνητρο της επιχορήγησης καταβάλλεται έως και σε 3 δόσεις μετά την υπαγωγή της επένδυσης (25% -50% / 65% -100% του έργου).

Οι επενδύσεις που εντάσσονται προς ενίσχυση πρέπει να ολοκληρώνονται έως και σε 5 έτη μετά την υπαγωγή τους.

Ιδιαίτερης σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας επένδυσης η εύρεση εξειδικευμένου συμβούλου διαχείρισης αναπτυξιακών νόμων.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ
Powered by revival

Σχετικά Άρθρα