Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

law prostimo

Οι κατά τόπους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιούν τόσο προγραμματισμένους όσο και εκτάκτους ελέγχους, κατόπιν επωνύμων ή ανωνύμων καταγγελιών. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εργασίας, χώρους εκμετάλλευσης και γενικότερα σε κάθε χώρο που απασχολούνται εργαζόμενοι. Η επιθεώρηση διενεργείται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα χωρίς να απαιτείται κάποια προηγούμενη προειδοποίηση. Οι ελεγκτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο της επιχείρησης. Σε εργοδότες που αρνούνται να υπακούσουν στις οδηγίες του ελέγχου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Το ΣΕΠΕ έχει ως κύρια αρμοδιότητα την επίβλεψη της τήρησης και της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα ελέγχει αν εφαρμόζονται από τους επιχειρηματίες

 • Νόμιμες / συμφωνηθείσες αμοιβές και παροχές
 • Παράνομη – αδήλωτη απασχόληση
 • Όροι και συνθήκες εργασίας
 • Ασφάλεια απασχολούμενων
 • Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων
 • Συμφωνία με όρους συλλογικών συμβάσεων
 • Ίση μεταχείριση απασχολουμένων
 • Νομιμότητα εργασίας αλλοδαπών
 • Ειδικοί όροι απασχόλησης ειδικών κατηγοριών

Σε ενδεχόμενο έλεγχο οι επιθεωρητές δύνανται να ελέγξουν:

 • Γνωστοποίηση όρων της σύμβασης εργασίας
 • Πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας
 • Βιβλίο αδειών για το τρέχον έτος – Ε11 – (αιτήσεις αδείας)
 • Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας – αποδείξεις πληρωμής – Αποδεικτικά τραπεζικής εξόφλησης
 • Βιβλίο υπερωριών
 • Βεβαίωση Τεχνικού Ασφαλείας – ιατρού εργασίας
 • Έναρξη ΙΚΑ
 • Βιβλίο δρομολογίων, αν υπάρχουν επαγγελματικά οχήματα
 • Συμβάσεις
 • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας

Παραβιάσεις Νομοθεσίας

Εφόσον διαπιστωθεί παράβιαση της εργατικής νομοθεσίας, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, είτε χορηγείται εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση, είτε επιβάλλονται διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις. Σε περιπτώσεις παραβίασης ασφαλιστικής νομοθεσίας ενημερώνεται ο ασφαλιστικός πάροχος. Σε περιπτώσεις που πλήττονται σοβαρά τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σχετικά Άρθρα