Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης

Facebook
Twitter
LinkedIn

1. Σε ποιούς χορηγείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης;

Σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει.

2. Για ποιες χρήσεις ακινήτων δικαιολογείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης;

Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

3.Ποιοί εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος;

 • Προστατευόμενα μέλη
 • Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν ότι φιλοξενούνται.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης,
 • Η επαγγελματική στέγη.
 • Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Οι κάτοικοι εξωτερικού

 

4.Ποιά είναι τα Εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης;

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους να ανέρχεται :

 • έως 30.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο,
 • σε 40.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
 • σε 43.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια , το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο.

Σημείωση:

Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτούντα κατά την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.

 

5.Ποιά είναι τα Περιουσιακά κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης;

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων, που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου – Φ.Α.Π. έτους 2011, να μην υπερβαίνει 

 • τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και
 • τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

 

6.Πόσο είναι το ύψος επιδόματος για κάθε κατοικία;

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης (η Κρήτη ανήκει στην Δ’Ζώνη), χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ανά τετραγωνικό για την Κρήτη είναι τα 5 λίτρα ,με ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κατοικία.

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,35 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αλλαγής κλιματικής ζώνης κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα ζώνη μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της κλιματικής ζώνης της προηγούμενης κατοικίας.

 

7.Μέχρι πότε υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης ;

Για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου κάθε έτους μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα τα δεδομένα του παρόντος άρθρου, μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους.

 

8.Ποιά είναι η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους;

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
 • το ονοματεπώνυμό του,
 • ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,
 • η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή,
 • ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
 • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
 • αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
 • τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
 • η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

 

9.Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τους διαχειριστές μιας πολυκατοικίας;

Οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών δηλώνουν τα ακόλουθα:

 • τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
 • τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
 • τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
 • τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
 • το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

 

10.Σε πόσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβάλλονται τα χρήματα;

Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου.

Ειδικότερα:

α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης κατ’ επιλογή του δικαιούχου που αποτυπώνεται στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 2.

β) το υπόλοιπο του ποσού, που δικαιούται ο αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης 

 

11.  Που πρέπει να καταθέσω το τιμολόγιο αγοράς πετρελαίου;

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ενημερωθεί για την αγορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης από τον πρατηριούχο που προμηθευτήκατε . Θα πρέπει τα στοιχεία του ΑΦΜ και των πρώτων 9 ψηφίων της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτηση. Εάν πρόκειται για πολυκατοικία ενεργοποιήστε την δυνατότητα πληρωμής. Όταν θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες θα πιστωθεί στον λογαριασμό που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησης σας , το ανάλογο ποσό που σας αντιστοιχεί. 

 

12. Υπάρχει η δυνατότητα επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας;

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Δ.ΗΛΕ.Δ. επανεκκαθαρίζει την αίτηση.

 

Σημειώσεις:

1.Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.

2.Τα δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

3.Τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος λήξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης.

 

Σχετικά Άρθρα