Φόρος Διαμονής: Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση από 01/01/2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Αλλαγή στο φόρο διαμονής και αντικατάσταση από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση από 01/01/2024

Κύρια σημεία:

  1. Αντικαταστάθηκε ο φόρος διαμονής από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση,
  2. Αυξάνονται τα ποσά που παρακρατούνται από τον Πελάτη για κάθε δωμάτιο και για κάθε μέρα και αποδίδονται στο Δημόσιο με ειδική δήλωση μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την διαμονή,
  3. Δημιουργούνται δύο χρονικές ζώνες με διαφορετικά ποσά ανά ζώνη,
  4. Η εφαρμογή του προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και
  5. Επεκτείνεται η εφαρμογή του στη βραχυπρόθεσμη διαμονή τύπου Airbnb.

 

Για ολοκληρωμένη ενημέρωση παραθέτουμε το απόσπασμα από τον πρόσφατο νόμο 5073:

Βάσει του άρθρου 30 του Ν.5073/2023, ρυθμίζεται η επιβολή του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση υπέρ του Δημοσίου. Αναλυτικότερα, το νέο αυτό τέλος αντικαθιστά τον προϋπάρχοντα φόρο διαμονής που επιβαλλόταν μέχρι σήμερα στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ θα επιβαρύνει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και το ύψος του, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής ισότητας, πρόκειται να μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου και την κατηγορία του εκάστοτε καταλύματος.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου τέλους ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του 2024 και επιβάλλεται επί ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

…… τροποποιεί το άρθρο 53 του Ν.4389/2016 ως εξής:

 

«Άρθρο 53
Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση
1. Επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.
1Α. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155):
αα) 1-2 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ενάμιση (1,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α΄ 167), ενάμιση (1,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ.

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.

1Β. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014:
αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, τριών (3,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, τεσσάρων (4,00) ευρώ,

 

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν.4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ, Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ,

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τεσσάρων (4) ευρώ.

  1. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, από τις επιχειρήσεις των παρ. 1Α και 1Β και τους ιδιώτες της περ. γ) των παρ. 1Α και 1Β και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το ως άνω τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τους ανωτέρω υπόχρεους.
  2. Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, ο τρόπος προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 

Σημείωση: δεν υπάρχει μέχρι σήμερα 28/12/2023 υπουργική απόφαση

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας. Θα χαρούμε να μιλήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε!

Σχετικά Άρθρα