Νέο Φορολογικό:Ελάχιστο Εισόδημα Ατομικών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τις προηγούμενες ημέρες ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 5073/2023. Σημαντικότερη αλλαγή αποτελεί η θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Τα παρακάτω δεν αφορούν επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ ,ΑΕ και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο όπως και κάθε αγροτική δραστηριότητα.
Από τη τρέχουσα χρήση (εισοδήματα 2023), θα υπάρχουν δύο ετήσια αποτελέσματα από τα οποία θα φορολογηθείτε για τα μεγαλύτερα, α. τα κέρδη που προκύπτουν από τα Λογιστικά Βιβλία ( Έσοδα μείον Έξοδα) και β. τα κέρδη βάσει των κριτηρίων του νέου νόμου:

Τα κριτήρια είναι:
1. Ο βασικός μισθός υπαλλήλου 10.920 € το έτος, προσαυξανόμενο με
2. Ποσοστό βάσει κλίμακας από 0% (μέχρι 6 έτη) έως 30% για άσκηση δραστηριότητας μεγαλύτερη των 12 ετών,
3. Μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου της επιχείρησής σας ή του γραφείου σας ,
4. Το Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού (προσαύξηση 10% στον υπολογισμό) και
5. Σύγκριση του τζίρου της δικής σας επιχείρησης με τον μέσο όρο ομοειδών επιχειρήσεων (εφόσον το ξεπερνάτε προσαύξηση 5%).

Τα παραπάνω κριτήρια διαμορφώνουν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα , το οποίο μειώνεται για:

Α. Ειδικές κατηγορίες: κατά 50% για υπόχρεους που είναι πολύτεκνοι, για υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα και για γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα, κατά την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 11 και οι εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (ΤΑΞΙ) με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Β. Για τα τρία (3) πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 28Α. Για το τέταρτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά δύο τρίτα (2/3). Για το πέμπτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ένα τρίτο (1/3).

Γ. Γεωγραφικά κριτήρια: κατά 50% για υπόχρεους που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.


Το ανώτατο ποσό τεκμηρίων είναι οι 50.000€

Εφόσον υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή αντίστοιχα εισοδήματα, αφαιρείται από το παραπάνω ποσό τεκμαρτού εισοδήματος.

Το τεκμαρτό εισόδημα είναι δυνατό να αμφισβητηθεί, ζητώντας η επιχείρηση φορολογικό έλεγχο από τη Δ.Ο.Υ.

Με βάση το τεκμαρτό εισόδημα (εφόσον είναι μεγαλύτερο των Λογιστικών Βιβλίων) απαιτείται να έχουν γίνει δαπάνες με πιστωτικές κάρτες κατά ποσοστό 30%.

Τα παραπάνω αποτελούν συνοπτική περιγραφή για το ελάχιστο εισόδημα για τις ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, πλέον αναμένουμε διευκρινιστική εγκύκλιο.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας. Θα χαρούμε να μιλήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε!

Σχετικά Άρθρα