Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών ΟΑΕΔ 2015

Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από 01/01/2015 έως 31/08/2015.

 Δικαιούχοι – Εργοδότες που :

1) Δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, κατά το διάστημα 01/01/2015-31/08/2015 με συμβάσεις αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως – όχι εκ περιτροπής απασχόληση), οι οποίες διατηρούνται έως και την υποβολή της αίτησης.υπαγωγής και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και 

2) Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν τον Δεκέμβριο 2014

Εξαιρέσεις – Εργοδότες που δεν υπάγονται :

 • Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, telemarketing ή πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
 • Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες σε αυτά.
 • Σύλλογοι και σωματία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
 • Οι επιχειρήσεις που ΔΕΝ διαθέτουν αυτοτελή έδρα (πχ έδρα: παραχώρηση ή μέρους οικίας) ή επιχειρήσεις που συστεγάζονται στην ίδια έδρα.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν συνολικά επιχορηγήσεις-ενισχύσεις πάνω από 200.000€ σε οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονομικών ετών.

Ωφελούμενοι – Εργαζόμενοι που:

 • Ήταν εγγεγραμένοι άνεργοι στο Μητρώου του ΟΑΕΔ , ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας , κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψης τους από την δικαιούχο επιχειρήση , ΚΑΙ 
 • Δεν είχαν άλλη απασχόληση κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψης τους.

Εξαιρέσεις – Εργαζόμενοι που , ενώ προσλήφθηκαν κατά το διάστημα 01/01/2015-31/08/2015 , :

 • Απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ο εργοδότης δεν την έχει μετατρέψει σε αορίστου μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου από το ΚΠΑ-ΟΑΕΔ για τα κριτήρια υπαγωγής.
 • Απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης και με ωρομίσθιο
 • Απασχολούνται αποκλειστικά από την 22η βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
 • Που προσελήφθησαν μέσω άλλου επιδοτούμενου προγράμματος.
 • Απασχολούνται με σύμβαση έργου ή με σκοπό να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη.

Διαδικασία & Προθεσμία Υποβολής:

Οι αιτήσεις υπαγωγής, επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, και υποβάλλονται ηλεκτρονικά την Δευτέρα 23/11/2015 μέσω του κλειδαρίθμου του ΟΑΕΔ.

(Για όσους εργοδότες δεν διαθέτουν κλειδάριθμο στον ΟΑΕΔ, μπορεί το γραφείο μας να παραλάβει μέσω εξουσιοδότησης, επικυρωμένης σε ΚΕΠ.)

Ποσό επιχορήγησης :

 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 9€ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). 
 • Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστου

Διάρκεια επιδότησης :

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση είναι έντεκα (11) μήνες, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 30-11-2015.Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 01-01-2015, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 01-01-2015, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης των ωφελουμένων.

Δέσμευση Προγράμματος :

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό των δεσμευόμενων θέσεων εργασίας σταθερό για επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο είναι ίσο με το μέγιστο εγκριθέν χρονικό διάστημα της επιχορήγησης. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη ημέρα της λήξης (30.11.2015) της επιχορήγησης, δηλαδή από την 1-12-2015 και μετά

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΓΩ ΣΥΧΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ:

 • Απαγορεύεται η απασχόληση Ανασφάλιστου Προσωπικού.
 • Επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση ωραρίου του προσωπικού βάσει των αναρτημένων Πινάκων Προσωπικού.
 • Υποχρέωση τήρησης πλήρως ενημερωμένου αρχείου του επιδοτούμενου προγράμματος.
 • Αναμένεται η πρόσκληση του προγράμματος και οι λοιπές διευκρινήσεις από το site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr έως την Δευτέρα 23/11/2015.

Χανιά , 17/11/2015

Τμήμα Μισθοδοσίας

Σχετικά Άρθρα