Η Μεγαλύτερη Αναδιάρθρωση του Ιδιωτικού Χρέους

Facebook
Twitter
LinkedIn

Το νομοσχέδιο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ, βρίσκεται στην βουλή. Αποσκοπεί στην οριστική ρύθμιση των ανοικτών δανειακών υποχρεώσεων εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων .  Ειδικότερα προβλέπεται για τις μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες η δυνατότητα της διαγραφής κεφαλαίου και τόκων , και στις μεγαλύτερες τζίρου επιχειρήσεις η διαγραφή μετά από συμφωνία της πλειοψηφίας των πιστωτών.  Καθοριστικός παράγοντας είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης , όπου σε αντίθετη περίπτωση θα ενεργοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισης από ειδικά ορισμένο διαχειριστή.

Το νομοσχέδιο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ, βρίσκεται στην βουλή. Αποσκοπεί στην οριστική ρύθμιση των ανοικτών δανειακών υποχρεώσεων εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων .  Ειδικότερα προβλέπεται για τις μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες η δυνατότητα της διαγραφής κεφαλαίου και τόκων , και στις μεγαλύτερες τζίρου επιχειρήσεις η διαγραφή μετά από συμφωνία της πλειοψηφίας των πιστωτών.  Καθοριστικός παράγοντας είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης , όπου σε αντίθετη περίπτωση θα ενεργοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισης από ειδικά ορισμένο διαχειριστή.

Αναλυτικότερα παρατίθενται σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων τα κυριότερα σημεία του εισαχθέν νομοσχεδίου.

ΤΜΗΜΑ Α – Επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκ. ευρώ.

1.Ποια η διαφορά των «μικρών επιχειρήσεων» από τους «επαγγελματίες» που αναγράφεται στο σχέδιο νόμου;

 • «Μικρές επιχειρήσεις» είναι εκείνες όπου κατά την λήξη του ημερολογιακού έτους 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκ. ευρώ.
 • «Επαγγελματίες» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας είναι η εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο και που κατά την λήξη του ημερολογιακού έτους 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκ. ευρώ.

2.Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση;

 • Να μην έχουν ενταχθεί στον Ν.3869/2010 , Νόμος Κατσέλη , ή έχουν παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία αίτησης για την ένταξη στην ρύθμιση.
 • Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της δραστηριότητας τους.
 • Να μην έχουν μπει σε καθεστώς πτώχευσης ή έχουν παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία αίτησης για την ένταξη στην ρύθμιση.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί ή δεν υπάρχει δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή για λαθρεμπορία ή για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων των ίδιων επαγγελματιών ή φορέων της επιχείρησης , των προέδρων ή των διευθύνων συμβούλων και διαχειριστών.

 
3.Ποιες οφειλές διαγράφονται και πότε;

Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίων και τόκων κατά επιλέξιμων οφειλετών οι οποίοι κατά την 30η Ιουνίου 2014 είχαν οφειλή:

 • σε χρηματοδοτικό φορέα σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή
 • επίδικη ή
 • ρυθμισμένη (οφειλή) , ή
 • δεν είχαν ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ούτε προς το Δημόσιο ούτε προς ασφαλιστικά ταμεία ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης.

 4. Ποιό το ποσό και το ποσοστό διαγραφής οφειλών ;

 • Η διαγραφή των κεφαλαίων και των τόκων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 500.000,00€ , οι οποίες ισούνται τουλάχιστον προς το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού φορέα , όπως αναγράφονται την ημερομηνία έγκρισης από τον φορέα για την διαγραφή.
 • Σε περίπτωση που η διαγραφή είναι μικρότερη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών τους.

5.Τι εννοούμε ως «καθαρή περιουσιακή θέση»;
Ως «καθαρή περιουσιακή θέση» νοείται η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών του μείον το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών του.

6.Πού υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης των οφειλών;
Ο οφειλέτης θα πρέπει να απευθυνθεί στον εκάστοτε πιστωτή του ή χρηματοδοτικό φορέα , από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 7.Τι στοιχεία θα ζητηθούν κατά την υποβολή της αίτησης ;
Κατά την συμπλήρωση της αίτησης της ρύθμισης θα αναζητούνται :

 • Οι υποχρεώσεις του οφειλέτη .
 • Η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων του.
 • Η ύπαρξη συγγενών κατά τον πρώτο βαθμό του οφειλέτη επιχειρήσεων με ημερομηνία έναρξης την 01/01/2010 .
 • Σε περίπτωση ύπαρξης νομικού προσώπου ελέγχονται οι επιχειρήσεις των ομόρρυθμων εταίρων ή μεριδιούχων ή μετόχων ή συγγενών του ελέγχοντα εταίρου.
 • Πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συν-οφειλέτες κατά την 01/01/2010 .

8.Ποιά είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ;
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31/03/2015.

9.Υπάρχει υποχρέωση ρύθμισης ή διαγραφής από τον πιστωτικό φορέα ;
Όχι , καθώς είναι στην διακριτική ευχέρεια του πιστωτή ο οποίος αξιολογεί την ικανότητα του αιτούμενου για ρύθμιση η διαγραφή. Σε περίπτωση εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου περιορίζεται αναλογικά και η παρασχεθείσα εγγύηση. Σε περίπτωση άρνησης του χρηματοδοτικού φορέα για διαγραφή δεν υπάρχει επιλογή.

10.Σε περίπτωση έγκρισης της διαγραφής από τον χρηματοδοτικό φορέα για οφειλές που υπάρχουν στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικού οργανισμούς ;
Σε περίπτωση έγκρισης της διαγραφής από τον χρηματοδοτικό φορέα για οφειλές του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών ταμείων ο οφειλέτης προσκομίζει την βεβαίωση της τράπεζας στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς με δικαίωμα ρύθμισης έως και 100 δόσεις και πρόσθετη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων έως και 20%.

11.Ποιες είναι οι συνέπειες απώλειας της ρύθμισης;
Η μη εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών προς οποιονδήποτε προκαλεί την αναβίωση του συνόλου των διαγραμμένων υποχρεώσεων.

ΤΜΗΜΑ Β – Επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2,5 εκ.ευρώ.

12.Πώς γίνεται η ρύθμιση των επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 2,5 εκ. ευρώ;
Η μη εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών προς οποιονδήποτε προκαλεί την αναβίωση του συνόλου των διαγραμμένων υποχρεώσεων.
Με την συμφωνία των πιστωτών εγκρίνεται η ένταξη των επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 2,5 εκ. ευρώ με εμπράγματη εξασφάλιση και την συμφωνία για τη διευθέτηση του 50,01% της οφειλής προς τους πιστωτές.

13.Τι προϋποθέτει η συμφωνία διευθέτησης των δανείων;
 Προϋποθέτει ότι η επιχείρηση κρίνεται βιώσιμη .

14.Πώς αποδεικνύεται η συναίνεση των πιστωτών;
Με συμφωνητικό ρύθμισης των δανείων που συνυποβάλλεται με την αίτηση του οφειλέτη στο οικείο πρωτοδικείο.

15.Ποιά είναι η προθεσμία έκδοσης απόφασης;
Εντός τριάντα ημερών από την συζήτηση.

16.Τι ενδεχομένως προβλέπει η συμφωνία ρύθμισης;

 • Μείωση απαιτήσεων.
 • Μετοχοποίηση απαιτήσεων.
 • Επιμήκυνση χρόνου εξόφλησης.

17.Ποιά είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγή στην ρύθμιση των επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 2,5 εκ. ευρώ;
 Καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/03/2016.
 
18.Πότε αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα ενάντια του οφειλέτη;
 Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση αναστέλλεται κάθε καταδιωκτικό μέτρο έως και 12 μήνες , συμπεριλαμβανομένης και της κήρυξης της πτώχευσης.
 
19.Πώς σχετίζονται οι οφειλές του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων με την ρύθμιση των δανείων;
 Σε περίπτωση έγκρισης της ρύθμισης από τους πιστωτές τότε ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το δημόσιο και των ασφαλιστικών ταμείων σε 100 δόσεις με πρόσθετη απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων έως και 20% .
 
20.Τι γίνεται σε περίπτωση οφειλών των επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους;
 Ο οφειλέτης πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζομένους σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

21.Ποια είναι τα δικαιώματα πιστωτών που δεν συναινούν ;
 Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούνται αποζημίωση από τον οφειλέτη εφόσον αποδείξουν την ζημία που υπέστησαν.
 
22.Τι προβλέπεται για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις;
 Οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις εντάσσονται σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
 
23.Στην περίπτωση της ειδικής διαχείρισης ποιός και πώς πιστοποιείται η έναρξη της ειδικής διαχείρισης ;
 Ο/Οι πιστωτής-ές του οφειλέτη οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου της οφειλής υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο ζητώντας το διορισμό του ειδικού διαχειριστή για την επιχείρηση.
 
24.Ποιες οι ενέργειες του ειδικού διαχειριστή;
 Σε διάστημα 45 ημερών συγκαλεί την συνέλευση των πιστωτών με σκοπό την κήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων ή περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Με πλειοψηφία επί του συνόλου παίρνεται η απόφαση.
 
25.Τι γίνεται σε περίπτωση συρρίκνωσης της επιχείρησης με βάση την παραπάνω διαδικασία;
 Τότε ο ειδικός διαχειριστής εφαρμόζει τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
 
26.Τι γίνεται σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση από την συνέλευση των πιστωτών;
 Αν η συνέλευση των πιστωτών δεν αποδεχτεί την εισήγηση του διαχειριστή τότε ο τελευταίος υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη.
 
27.Τι γίνεται σε περίπτωση θετικής απάντησης από την συνέλευση;
 Ο ειδικός διαχειριστής εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών δημοσιεύει πρόσκληση διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση του ενεργητικού σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης.
 
28.Αν δεν υπάρξει προσφορά για τη διάθεση του ενεργητικού;
 Ο ειδικός διαχειριστής υποβάλλει αίτηση πτώχευσης. Αν υπάρξει μερική προσφορά για την αγορά του ενεργητικού τότε ο ειδικός διαχειριστής περιορίζεται σε αυτό εφαρμόζοντας την διαδικασία.
 
29.Ποιος παρακολουθεί όλη την διαδικασία;
Ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών , Ανάπτυξης & Εργασίας για τις αρμοδιότητες της οποίας αναμένουμε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν:
α) Στην επιμήκυνση ή διαγραφή χρεών των οφειλετών σε τράπεζες , εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
β) Στην ελάφρυνση και στον διακανονισμό χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης , που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς τράπεζες .
γ) Στην ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων , τζίρου άνω των 2,5 εκ. ευρώ , με δέσμευση του συνόλου των πιστωτών εφαρμόζοντας την διαδικασία της ειδικής διαχείρισης.
 
Πολλαπλά θα είναι τα άμεσα και τα μακροπρόθεσμα οφέλη από :
α) Διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων χρεών συνολικού ποσού 45 δις ευρώ περίπου.
β) Σχέδιο διάσωσης 180.000 μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων,
γ) Διατήρηση 350.000 θέσεων εργασίας.
δ) Μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό όφελος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ , από την είσπραξη μελλοντικών φόρων αλλά και την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.

Σχετικά Άρθρα