Συνοπτικές Αλλαγές στις Επιχειρήσεις από την 01/01/2014

Facebook
Twitter
LinkedIn

1. Καταργείται το Δελτίο Αποστολής για την διακίνηση αγαθών και αντικαθίσταται  με το σημείωμα διακίνησης με περιεχόμενο αντίστοιχο του Δελτίου Αποστολής. Εφόσον όμως για την διακίνηση έχει ήδη εκδοθεί Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής δεν απαιτείται έκδοση άλλου παραστατικού διακίνησης.

Συνιστούμε να γίνεται έκδοση κατά τον τρόπο που ίσχυε μέχρι πρότινος (αναμένουμε διευκρινίσεις).

 

2. Καταργούνται από 01/01/2014 τα πρόσθετα βιβλία που μέχρι 31/12/2013 τηρούσαν  γιατροί, ξενοδοχεία, φροντιστήρια και λοιπά επαγγέλματα. Συνεχίζεται μέχρι 31/12/2014 η έκδοση των αθεώρητων αποδείξεων που εκδίδονταν σε συνδυασμό με το πρόσθετο βιβλίο, με πιθανή υποχρέωση από την 01/01/2015 χρήσης ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού.

 

3. Καταργείται οριστικά η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (μπλοκ) από τις Δ.Ο.Υ. Συνεχίζεται κανονικά η έκδοση λιανικών πωλήσεων από ταμειακές μηχανές, η έκδοση όλων των στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς με σήμανση και αθεώρητων μπλοκ, για όλους που εξέδιδαν αθεώρητα ή θεωρημένα χειρόγραφα μπλοκ μέχρι 31/12/2013.

 

4. Καταργούνται όλα τα έγγραφα μεταφοράς (πχ φορτωτικές).

 

5. Κάθε δαπάνη (ανά παραστατικό) με συνολική αξία (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) που υπερβαίνει τα 500€ , για να αναγνωρίζεται φορολογικά απαιτείται η εξόφληση της να γίνεται διατραπεζικά (κατάθεση σε λογαριασμό, επιταγή, πιστωτική χρεωστική κάρτα και  συναλλαγματική) . Για τις λιανικές συναλλαγές (Ιδιώτες) διατηρείται το όριο των 1500,00€.

 

 6. Επανέρχεται το Πόθεν Έσχες για την αγορά ακινήτων, την σύσταση εταιρειών, την ίδρυση επιχειρήσεων και την αύξηση κεφαλαίου.

 

7. Καταλογίζεται και καταβάλλεται άμεσα ο φόρος υπεραξίας (Διαφορά Τιμής Πώλησης μείον (-) Τιμής Κτήσης) με συντελεστή 15% σε αγοραπωλησίες μετοχών και εταιρικών μεριδίων . Αντίστοιχα για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται αφού πρώτα μειωθεί ανάλογα με τα χρόνια διακράτησης των ακινήτων .Ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων επιβαρύνει τον πωλητή.

 

8. Η Ετήσια Υποχρέωση για την υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων (ποσό εσόδων αξίας από 0,01€ ανά ΑΦΜ Συναλλασσόμενου) μετατρέπεται σε Μηνιαία Υποχρέωση, με άμεση συνέπεια την παραλαβή παραστατικών μέχρι τις 15 του επομένου μήνα καθώς τα λογιστήρια υποχρεούνται να καταχωρήσουν, ελέγξουν και να αποστείλουν διαδικτυακά τις καταστάσεις αυτές.

 

9. Το ίδιο ισχύει (βλ.παρ.8) και για τα παραστατικά εξόδων και αγορών, (μηνιαία για τα διπλογραφικά– Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ- και τριμηνιαία για τα απλογραφικά -Β’ κατηγορίας ΚΒΣ-).

 

10. Δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη το σύνολο των Ασφαλιστικών Εισφορών, κύριων και επικουρικών, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί ή υπαχθεί σε ρύθμιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

 

11. Από 01/01/2014 οι αγρότες με έσοδα κατά την προηγούμενη χρήση άνω των 10.000,00€ ή με λήψη ενιαίας επιδότησης άνω των 5.000,00€ υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων εσόδων- εξόδων, με αντίστοιχες υποχρεώσεις όπως κάθε άλλη επιχείρηση και με συντελεστή φορολόγησης κερδών 13% αντί του 26% που ισχύει στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

 

12. Το πρόστιμο των 10.500,00€ επιβάλλεται εκτός από την απασχόληση ανασφάλιστου εργαζόμενου και ανά εργαζόμενο που δεν συμπεριλαμβάνεται σε μηνιαία αναλυτική περιοδική δήλωση (Α.Π.Δ.).

 

13. Από 01/01/2014 καταργείται η δυνατότητα γνωστοποίησης αλλαγής ή διευθέτησης ωραρίου εντός δύο ημερών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με υποχρέωση γνωστοποίησης των παραπάνω πριν την ανάληψη εργασίας.

 

14. Μειώνεται στο 3% ο φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, που ήταν 8% έως το ποσό των 20.000,00€ και 10% για το υπερβάλλον. (Ως αξία υπολογίζεται η επί της μεγαλύτερης αξία μεταξύ της αντικειμενικής και της συμφωνηθείσας).

15. Υπολογίζεται νέος φόρος για τα ακίνητα (ΕΝ.Φ.Ι.Α) που αντικαθιστά τον φόρο που επιβάλλεται μέσω της Δ.Ε.Η. (Χαράτσι) και τον φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.- πρώην ΕΤΑΚ). Αφορά κτίσματα, οικόπεδα και αγροτεμάχια.

 

16. Επιβάλλεται συμπληρωματικός ή πρόσθετος φόρος στους φορολογούμενους που η αξία της περιουσία τους ξεπερνάει τα 300.000,00€ (εδώ εξαιρούνται τα αγροτεμάχια).

 

17. Για κάθε παράλειψη υποβολής δήλωσης όπως εισοδήματος, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων μπορούν να επιβληθούν για την ίδια παράλειψη μέχρι και τριών ειδών διαφορετικά εξοντωτικά πρόστιμα:

  1. Προσαυξήσεις ανάλογα με τους μήνες καθυστέρησης όπως ίσχυε παλαιότερα.
  2. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής σε καθυστέρηση μεγαλύτερης των δύο μηνών από την νόμιμη προθεσμία, κυμαινόμενο από 10% έως 30%.
  3. Ειδικόπρόστιμο 1.000,00€ ή 2.500,00€ ανάλογα με την κατηγορία τήρησης βιβλίων. 

Ο παραπάνω πίνακας συντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα του Λογιστικού Γραφείου Αντωνακάκης Βασίλειος και περιλαμβάνει τις σπουδαιότερες αλλαγές από την 01/01/2014, αναμένοντας διευκρινιστικές εγκυκλίους.

Σχετικά Άρθρα