Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μετά την ψήφιση του νόμου 4110/2013, για τα Νομικά Πρόσωπα.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Οι νέες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελ. επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2013 και εφεξής) αναλύονται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα:

 

 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες  και Ατομικές Επιχειρήσεις

Α. ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (Ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2013 και εφεξής)

Καθιερώνεται νέα κλίμακα μη μισθωτών για εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση εκτός γεωργικής και ελευθέριο επάγγελμα που υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο
εισοδήματος συντελεστής κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
1 -50.000€ 26% 13.000 50.000 13.000
Υπερβάλλον 33%      

Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις

Β.  ΓΕΝΙΚΑ

1. Καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδημάτων του υπόχρεου, ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής    υποχρέωσης ή   αν καταβάλλονται ελεύθερα φόρου. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς φόρος.
Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

2. Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι φοροαπαλλαγές για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα κ.λπ.
Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

3. Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000 € για άγαμους &  5.000 € για έγγαμους) για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό (από καμία πηγή) ή  τεκμαρτό εισόδημα δηλαδή εισόδημα λόγω κατοχής ή χρήσης τεκμηρίων (αυτοκίνητο Ι.Χ.-οικία ιδιόκτητη ή ενοικιασμένη κλπ..)
Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

4. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2013 (από 31/12/2012) η προθεσμία για την αντικατάσταση (απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα ήδη υφιστάμενα κίνητρα (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης κ.λπ.).

5. Παραμένει σε ισχύ το καθεστώς συλλογής των αποδείξεων μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με εισόδημα έως και 42.000€ οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν το 25% του ετησίου εισοδήματός τους με αποδείξεις, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του φόρου.

6. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 €.

7. Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο, μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους για τις δαπάνες  των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος και μέχρι 3.000€,  των εξόδων διατροφής, δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγίες.

8. Καταργούνται τα αφορολόγητα όρια (πρόσθετα) για τα τέκνα του φορολογούμενου (2.000 € για το Α΄ τέκνο, 4.000 € για το Β΄ τέκνο, 7.000 € για το Γ΄ τέκνο κ.λπ.)

9. Σε αντικατάσταση των φοροαπαλλαγών για τα παιδιά, θα χορηγούνται ειδικά επιδόματα στήριξης τέκνων, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα: Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (α) έως 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) με 6.001 έως 12.000 ευρώ θα λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (γ) από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο το 1/3 του επιδόματος. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: 40 ευρώ το μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ για δύο τέκνα, 130 ευρώ για τρία τέκνα και 180 ευρώ για τέσσερα τέκνα. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα 60 ευρώ.

10. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο (μέχρι πρότινος υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπήρχε μόνο εφόσον το εισόδημα ξεπερνούσε τα 3.000€). Επίσης καθιερώνεται πάγια το χρονικό διάστημα για την υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά από 1/2 μέχρι 30/6 του οικείου οικονομικού έτους.
Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

11. Προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% για διατροφή που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Γ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχειρήσεις

1. Σημειώνεται ότι για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

2. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν σε ταμεία υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης που έχουν συσταθεί νόμιμα όπως Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κλ.π.

3. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη πρόβλεψη απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων 0,5% επί των τιμολογίων, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στην ελληνική επιχείρηση που πουλάει αγαθά σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική του έδρα σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε τιμή χαμηλότερη απ’ ό,τι σε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, να αποδείξει ότι οι συναλλαγές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή (μαχητό τεκμήριο).
Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

5. Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 650€.

Δ. Φορολόγηση Εταιρειών

1. Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες),
θα φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή.

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο
εισοδήματος συντελεστής κλιμακίου Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
1 -50.000€ 26% 13.000 50.000 13.000
Υπερβάλλον 33%      

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών στις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες οι οποίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας ) και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, διενεργείται και παρακράτηση 10%.

Α.Ε. –  Ε.Π.Ε. – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  και Ι.Κ.Ε.

O συντελεστής με τον οποίο φορολογούνται τα συνολικά κέρδη των ανωνύμων εταιρειών, των E.Π.E. των συνεταιρισμών και των Ι.Κ.Ε. αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε είκοσι έξη τοις εκατό (26%).

Σημείωση:

Στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα κλπ) ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 10% (από 25%).

2. Φορολογία Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου A.E.

Αυξάνεται ο συντελεστής παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου A.E. από 35% σε σαράντα τοις εκατό (40%), εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

3. Τέλος επιτηδεύματος

Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους σε 800€ ετησίως .

Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους σε 1.000€ .

Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 650€ .

Για κάθε υποκατάστημα σε 600€ .

4. Προβλέπεται η άμεση και όχι η σταδιακή εφαρμογή της διάταξης σχετικά με την εξόφληση των δαπανών μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

 

Ε.  Φορολογία Αγροτών

1.  Μεταβατική περίοδος:  Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2013 στο αντικειμενικό γεωργικό εισόδημα εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

2.  Από 01/01/2014:  Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

Σημείωση:  Από 01/01/2014 οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα τηρούν βιβλία και στοιχεία, εντασσόμενοι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με υποχρέωση παρακολούθησης Εσόδων και Εξόδων και υποβολή περιοδικής  δήλωσης Φ.Π.Α. κατά ημερολογιακό τρίμηνο.

 

ΣΤ. Εισοδήματα από άλλες πηγές που είναι πιθανόν να ενδιαφέρουν τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τους  Επιχειρηματίες

1.  Εισοδήματα από ακίνητα

Καθιερώνεται νέα κλίμακα για τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες, τα οποία εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

κλιμάκιο

Φορολογικός

Φόρος

Σύνολο

εισοδήματος

συντελεστής

κλιμακίου

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

%

(ευρώ)

(ευρώ)

Κλιμάκιο

12.000

10%

1.200

12.000

1.200

Υπερβάλλον

33%

     

 

2.  Μεταβίβαση ακινήτων με πώληση

1. Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (αυτοτελής φορολόγηση).
Ο φόρος υπεραξίας 20% επιβάλλεται μετά την 01/01/2013 στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου. Η εν λόγω διαφορά λαμβάνεται αποπληθωρισμένη μειούμενη ανάλογα με βάση τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου (που κυμαίνεται από 0,90 έως 0,60). Το απόσπασμα του νόμου: “…στο άρθρο 5 “Κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων”, σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 33 του ΚΦΕ και προβλέπεται ότι επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία, μετά την 1.1.2013 και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, ο μεταβιβάζων υπόκειται σε φόρο που υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του ανεξάρτητα από την μεταγραφή της”.

Σημείωση:
Καταργείται η διάταξη που προβλέπει τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτή, στην περίπτωση που δεν καταβάλλει το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου να ζητήσει με αίτησή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αποκοπή του τέλους από τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και την είσπραξή του από τη ΔΟΥ.
3. Τόκοι καταθέσεων

1. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. στο 15% (από 10%), για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 01/01/2013 και μετά. Επίσης σε 15% ορίζεται και ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων που προκύπτουν από τίτλους  από την 01/01/2013 και μετά, ακόμα και αν προέρχονται από τίτλους που έχουν ανανεωθεί.

2. Ρυθμίζεται και νομοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου από τόκους καταθέσεων που έχει  φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους (από τον επόμενο μήνα που προέβλεπε η Πολ. 1180/2008), όταν οι τόκοι παραμένουν στην αλλοδαπή και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου. Επίσης προβλέπεται η έκπτωση του φόρου που έχει παρακρατηθεί σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

3. Καταργείται η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τις ημεδαπές και αλλοδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους από τόκους καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. οι οποίες φορολογούνται πλέον με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζόμενου του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα εισοδήματα αυτά.
Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

4. Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης για τους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή στο 20% (από 40%) όταν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και στο 33% (από 40%) όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.
Ισχύει για τόκους ή εισοδήματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 01/01/2013 και μετά.
4. Μετοχές ανωνύμων εταιρειών

1. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20% (από 5%) για την μεταβίβαση μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο μετοχών ανώνυμης εταιρείας. Σημειώνεται ότι:

α) Ο συντελεστής 20% επιβάλλεται όχι στην πραγματική αξία πώλησης που επιβαλλόταν μέχρι τώρα, αλλά στην υπεραξία (κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών – κόστος απόκτησης).
β) Για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο και για τις ΟΕ, ΕΕ, κλπ. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (φορολογούνται αυτοτελώς) ενώ για τα νομικά πρόσωπα( Α.Ε, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε κλπ. ) το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπου από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος 20% που καταβλήθηκε.
Ισχύει για τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών οι οποίες αποκτώνται από την 01/07//2013 και μετά.

2. Ως εισόδημα από κινητές αξίες θεωρείται αυτό που προκύπτει από αποδόσεις συμβάσεων ή πράξεων παραγώγων όταν οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στην περίπτωση αυτή όπως (εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή ΟΣΕΚΑ ή πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα).
Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

3. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. οι οποίες αποκτώνται από 1/7/2013 και μετά.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του κέρδους λαμβάνεται η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών στο Χ.Α. μειωμένη με το κόστος απόκτησης (μέση τιμή απόκτησης αυτών). Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών και αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση στο Δημόσιο από την Ε.Χ.Α.Ε. μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού διμήνου για τις πωλήσεις μετοχών που ενεργήθηκαν μέσα σε κάθε δίμηνο. Για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (φορολογείται αυτοτελώς) αντί της φορολόγησης βάσει των γενικών διατάξεων.

4. Προβλέπεται ότι ο φόρος συναλλαγών (2‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο εξακολουθεί να επιβάλλεται για μετοχές που αποκτώνται από την 01/07/2013 παράλληλα με την φορολόγηση αυτών με 20% στα κέρδη από την πώλησή των.

 

Η επιμέλεια σύνταξης έγινε από την επιστημονική ομάδα του Λογιστικού Γραφείου ”Αντωνακάκης Βασίλειος”.

Σχετικά Άρθρα