Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ξεκινάει την 1 Μαρτίου 2013, με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ξεκινάει την 1 Μαρτίου 2013, με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στόχος του προγράμματος είναι η τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από την ανεργία γυναικών.

1.Πότε είναι οι Ημερομηνίες Υποβολής;

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ*  (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1/03/2013 µε καταληκτική ημερομηνία στις 29/03/2013.

*Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΕ).

2.Ποιες περιοχές της Ελλάδας εντάσσονται;

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται οι παρακάτω 8 Περιφέρειες:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Kρήτης

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εξαιρούνται οι Περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, και Νοτίου Αιγαίου

3.Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γυναίκες οι οποίες είναι:

 • Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ
 • ή να είναι ομογενείς
 • ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας .

4.Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των γυναικών;

 • Θα πρέπει να είναι 18-64 ετών.
 • Άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία.
 • Όλες οι υποψήφιες δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

5.Πως προσδιορίζεται μια γυναίκα η οποία είναι άνεργη;

 • Έχει την ιδιότητα της ανέργου,
 • ή έχει απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας,
 • ή έχει κλείσει την ατομική ή προσωπική της επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία και δεν ασκεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και ούτε απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
 • ή απειλείται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • ή είναι αυτοαπασχολούμενη ασφαλισμένη σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

6.Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την τεκμηρίωση των παραπάνω;

Για την τεκμηρίωση των δικαιούχων σύμφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 • Άνεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ανέργων.
 • Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα. 
 • Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος τηςΔ.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.
 • Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνομα του δικαιούχου. 
 • Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99): Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99. 
 • Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεξιμότητα της ενδιαφερόμενης.  
Επιπλέον, για τις απολυμένες γυναίκες θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση, µε την οποία θα δηλώνεται ότι η σύμβαση τους δεν καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς επίσης και ότι ο εργοδότης δεν είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

7.Ποιες είναι οι εξαιρέσεις των παραπάνω περιπτώσεων;
Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται οι απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.  

8.Υπάρχει η δυνατότητα προτεραιότητας;

Προτεραιότητα δίνεται στις υποψηφίους που εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες και λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολόγηση:

 • Το εισόδημα τους δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχιας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ*.
 • Είναι γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών.
 • Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν στην ομάδα των Α.Μ.Ε.Α.
 • Γυναίκες – μέλη οικογενειών με άνεργο – απολυμένο τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης) και με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο φτώχιας ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών.
 • Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγμένες / σε διάσταση / χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων μητέρων).
 • Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας.
 • Γυναίκες ωφελούμενες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)

*Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής «Έρευνας Εισοδήµατος και ΣυνθηκώνΔιαβίωσης των Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2011 (µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2010), το χρηµατικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591 Ευρώ ανά άτοµο και σε 13.842 Ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

9.Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία των επιχειρήσεων;

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης,
 • Να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές, όπως προσδιορίζονται παραπάνω,
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ,
 • Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
 • Να λειτουργούν νόμιμα,
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

10.Ποιες δραστηριότητες εντάσσονται;

Γενικά στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες.

11.Ποιοι κλάδοι δεν εντάσσονται;

Οι μη επιλέξιμοι κλάδοι ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος – το οποίο εξαιρεί τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία) (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κοιτάξετε το Παράρτημα 1 στην παρακάτω υπερσύνδεση :
http://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/477/130118_Odigos_gynaikeia-apothematiko.pdf)

12.Ποια επαγγέλματα δεν εντάσσονται;

 • Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης,
 • Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως,
 • Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά:
  1. Χωματουργικών εργασιών,
  2. Φροντιστήρια, Εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών,
  3. Καντίνες και περίπτερα,
  4. Φαρμακεία,
  5. Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.),
  6. Επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών,
  7. Πλανόδιες επιχειρήσεις,
  8. Κυλικεία σχολείων, οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού
  9. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
  10. Φορείς του δημοσίου,
  11. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
  12. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010,
  13. Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση.

13.Ποιες δαπάνες της επιχείρησης μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα;

Υπάρχει η δυνατότητα της επιδότησης δαπανών που προκύπτουν από την λειτουργία της επιχείρησης. Οι δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:
                                                    

                                          Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας -Δαπάνης

1

ΕΝΟΙΚΙΑ

2

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΔΕΚΟ

3

ΔΑΠΑΝΕΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ &ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

7

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

8

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING / COACHING ή/καιΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

9

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

10

∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ / LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

11

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

 • Το άθροισµα των κατηγοριών δαπανών 3, 4 και 7 δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20%  του συνολικού προϋπολογισµού µη συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας. 
 • Το ποσό της κατηγορίας δαπάνης 9 δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισµού µη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη νέα θέση εργασίας.
 • Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός δεν  μπορεί να είναι  µεγαλύτερος από τον εγκεκριµένο.

14.Ποιες δαπάνες της επιχείρησης δεν μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα;

 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, ο οποίος επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
 • Οι Τόκοι επί χρεών.
 • Αγορά επίπλωσης, εξοπλισμού, οχηµάτων, υποδοµής, ακινήτων και γηπέδων.

15.Πόσο είναι το ποσό της Επιχορήγησης – Επιδότησης?

 • Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 10.000 € έως 20.000 € με 100% επιδότηση ανά πρόταση, για την κάλυψη επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.
 • Επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων.  

16.Πόση είναι η Διάρκεια της Υλοποίησης;

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

17.Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έγκριση σας;

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 40.000.000 € και για τις 8 Περιφέρειες, κάτι που καθιστά το πρόγραμμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, και αρκετά αυστηρό στην έγκριση των αιτήσεων. Η κάλυψη των θέσεων εξαρτάται από τα 4 παρακάτω κριτήρια, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος και από το μέγεθος της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει ο κάθε αιτών. Η τελική βαθμολογία της επιχειρηματικής πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Τα κριτήρια βαθμολογίας με την “βαρύτητα” του κάθε κριτηρίου, είναι τα εξής:

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήριο αποκλεισμού)

Κατά το οποίο εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς:

 • Την χρήση της ηλεκτρονικής αίτησης που θα βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες , με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία. (Κριτήριο Α1)
 • Την επισύναψη όλων των απαιτούμενων ηλεκτρονικών αρχείων και δικαιολογητικών. (Κριτήριο Α2)
 • Καθώς επίσης να βρίσκεται και σε κάποιο από τα κριτήρια  επιλεξιμότητας. (Κριτήριο Α3)

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήριο αποκλεισμού)

Στο συγκεκριμένο κριτήριο ελέγχεται κατά πόσο η προτεινόμενη επιχειρησιακή πρόταση τηρεί και σέβεται τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες :

 • περί δημοσιότητας και πληροφόρησης,
 • αυτούς που αφορούν κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της προκήρυξης, της σύμβασης και πιθανών τροποποίησης αυτής
 • και τέλος αυτών που τηρούν την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία.

Προϋπόθεση για την συνέχιση της διαδικασίας είναι η θετική απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα παραπάνω.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 20%)

 • Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης. (Με συντελεστή βαρύτητας 50% ). Εξετάζεται δηλαδή η σαφήνεια της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου, ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης. (Κριτήριο Γ1)*
 • Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων (Με συντελεστή βαρύτητας 50%). (Κριτήριο Γ2)

*Μια απόλυτα σαφής και ολοκληρωμένη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης καθώς και των παραγόντων που συνηγορούν για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα παίρνει βαθμό 5 ή 4. Αντίστοιχα µια μέτρια περιγραφή θα παίρνει 3 ή 2, ενώ µια ελλιπής 1 ή 0 βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινές επιχειρηματικές προτάσεις που κατατίθενται από ομάδα δικαιούχων ατόμων (υποχρεωτικά ως εταίροι / µέλη σε κοινό επιχειρηματικό σχήμα), θα βαθμολογούνται µε μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα µε τον αριθμό των δικαιούχων που συμμετέχουν, ως εξής:
> 3 δικαιούχοι: 5 βαθμοί
2-3 δικαιούχοι: 3 βαθμοί
  1 δικαιούχος: 1 βαθμός
Βαθμολογία κριτηρίου Γ:  Γ = [(Γ1*50%)+(Γ2*50%)] * 20

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (Συντελεστής βαρύτητας 80%)

Δ.1  Κριτήρια αξιοπιστίας επιχειρηματικού φορέα και επιχειρηματικού σχεδίου
       
         Δ.1.1 Προσόντα φυσικών προσώπων / εταίρων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση – εμπειρία) (Σχετική βαρύτητα 50%).
         Δ.1.2 Βιωσιμότητα σχεδίου (Σχετική βαρύτητα 50%).

Υπολογισμός Δ.1. = (∆.1.1.1+Δ.1.1.2 +Δ.1.1.3)*0,5 +(∆.1.2.1+Δ.1.2.2 )*0,5

Δ.2  Κριτήρια ως προς τον χαρακτήρα και την ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου.
       

        Δ.2.1 Προκύπτοντα οφέλη (ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη) (Σχετική βαρύτητα 40%).
        Δ.2.2 Αύξηση της Απασχόλησης (Σχετική βαρύτητα 60%).

Υπολογισμός Δ.2. = (∆.2.1.1+Δ.2.1.2)*0,4 +∆.2.2*0,6

Δ.3  Κριτήρια ως προς την μοριοδότηση των δικαιούχων (κοινωνικά κριτήρια). (Σχετική βαρύτητα 30%).

Βαθµολογία κριτηρίου Δ: Δ = [ (∆.1 * 20%) + (∆.2 * 50%) + (∆.3 *30%) ] * 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 20% * ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ + 80% * ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ

Στόχος κάθε αιτούντος είναι η συλλογή μεγαλύτερης βαθμολογίας προκειμένου να έχει προτεραιότητα στην έγκριση της δικής του επιχείρησης.

Σημαντική είναι η ποιότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης σας!  Όπως και επιθυμητή θα ήταν η ύπαρξη ενός συμβούλου – μέντορα που μέσα από τις γνώσεις του θα σφραγίσει την επιτυχία σας.

 

Η επιμέλεια σύνταξης έγινε από την επιστημονική ομάδα του Λογιστικού Γραφείου ”Αντωνακάκης Βασίλειος”.

Σχετικά Άρθρα