Όλα σχετικά με το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Όλα σχετικά με το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ 

Πότε;

Μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία της απόλυσής του πρέπει ο άνεργος να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού στο ΚΠΑ ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και να υποβάλει αίτηση επιδότησης. Ο δικαιούχος που υποβάλλει αίτηση έως και την 7η μέρα μετά την καταγγελία ή λήξη της σύμβασής του επιδοτείται από την 7η ημέρα και για κάθε επόμενη ημέρα επιδοτείται ανάλογα με την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Για να εισπράξει κάποιος επίδομα ανεργίας πρέπει:

  • να είναι μισθωτός και να έχει λήξει ή καταγγελθεί από τον εργοδότη η σύμβαση εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)
  • να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησης
  • να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.
    • Εάν επιδοτείται για πρώτη φορά απαιτούνται 125 ήμερες εργασίας εντός του 14μήνου (ή 200 τα δύο προηγούμενα έτη) πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής του.
    • Εάν έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτούνται 125 ήμερες εργασίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής με απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχει λάβει πάνω από 400 ημερήσια επιδόματα ανεργίας εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης.

Πόσα χρήματα;

Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 360€ ανά μήνα (Με μηνιαίες αποδοχές πριν την απόλυση από 314,17 € και άνω) .

Σε περίπτωση προστατευόμενων μελών προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε ένα από αυτά

Για πόσο καιρό;

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

14μηνο

Ημέρες εργασίας (χωρίς να συνυπολογίζονται οι 2 τελευταίοι μήνες)

12μηνο ή 14μηνο

Ημέρες εργασίας (χωρίς να συνυπολογίζονται οι 2 τελευταίοι μήνες)

14μηνο

Ημέρες εργασίας (χωρίς να συνυπολογίζονται οι 2 τελευταίοι μήνες)

100-149

150-230
(με αμετάκλητη Υ.Δ. για υπαγωγή στο άρθρ. 26 του ν.4203/2013)

3 μήνες και 5 ημέρες
125-149 ή 200 στη διετία 100-149 5 μήνες
150-179 ή 250 στη διετία 150-179 (χωρίς Υ.Δ. για υπαγωγή στο άρθρ. 26 του ν.4203/2013) 150-179 6 μήνες
180-219 ή 300 στη διετία 180-219 (χωρίς Υ.Δ.) 180-219 8 μήνες
220-249 220-249 220-249 10 μήνες
250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας 210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας 210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Το πρωτότυπο έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση της Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου που συντάσσεται από το λογιστήριο της επιχείρησης.

2. Το πρωτότυπο έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

3. Φωτοαντίγραφο του οικογενειακού βιβλιαρίου Ασθενείας, στην οποία φαίνονται τα προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του.

4. Φωτοαντίγραφο από το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας. 

6. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Διεύθυνσης Κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

7. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης ή άλλου εγγράφου όπου αναγράφεται το (ΙΒΑΝ) στο οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

8. Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής και άδειας εργασίας σε ισχύ.

*Πληροφορίες για τις ημέρες ασφάλισης (ένσημα) λαμβάνετε αποκλειστικά από το ΙΚΑ της περιοχής σας.

Σχετικά Άρθρα